Υπερβαρική Καταδυτική Ιατρική

Hyperbaric-Diving-Medicine

Θάλαμος υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας τύπου Haux-Starmed 2200/5,5/XL
χωρητικότητας 12 + 2 ατόμων (σταθερός θάλαμος αποτελούμενος από
κυρίως και βοηθητικό θάλαμο).
Το έργο περιελάμβανε την προμήθεια και εγκατάσταση του θαλάμου καθώς
και του εξοπλισμού του μηχανοστασίου για την τροφοδοσία του θαλάμου με
αέρα.
Ο θάλαμος χρησιμοποιείται για την παροχή υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας
σε ασθενείς.

Year: 2015
Location: Thessaloniki

TOP