3.Υπηρεσίες

Εκπαίδευση

  • Προγράμματα εκπαίδευσης χειριστών

  • Προγράμματα εκπαίδευσης τεχνιτών

Εργασίες σε υπάρχοντες θαλάμους

  • Συντηρήσεις / επισκευές θαλάμων

  • Τροποποιήσεις / αναβαθμίσεις θαλάμων