4. Πιστοποιήσεις Η εταιρεία μας Eurodiving Trading ΕΕ διαθέτει τα ακόλουθα πιστοποιητικά: Α) Πιστοποιητικό βάσει της Υπουργικής Απόφασης 1348/04 του...