4. Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας Eurodiving Trading ΕΕ διαθέτει τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

Α) Πιστοποιητικό βάσει της Υπουργικής Απόφασης 1348/04 του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 32Β/2004) για την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Β) Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 9001 : 2008 εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

 

Επίσης η εταιρεία Haux διαθέτει πιστοποιητικά κατά ISO 9001, ISO 13485 και βάσει της οδηγίας 93/42/EEC (διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων).