Υπερβαρική Καταδυτική Ιατρική

Θάλαμος υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας τύπου Haux-Starmed 2200/5,5/XL
χωρητικότητας 12 + 2 ατόμων (σταθερός θάλαμος αποτελούμενος από
κυρίως και βοηθητικό θάλαμο).
Το έργο περιελάμβανε την προμήθεια και εγκατάσταση του θαλάμου καθώς
και του εξοπλισμού του μηχανοστασίου για την τροφοδοσία του θαλάμου με
αέρα.
Ο θάλαμος χρησιμοποιείται για την παροχή υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας
σε ασθενείς.

Έτος:2015
Τοποθεσία:
Θεσσαλονίκη

TOP